dilluns, 16 de gener del 2017

Els Matarrodona, de Reus a Barcelona

En Miquel Matarrodona Gay tenia 23 anys quan va arribar a Reus, una ciutat que escampava la seva fama per tot el món, per tots és coneguda la frase “ Reus, París i Londres”. A finals del segle XVIII, la capital del Baix Camp, travessava el millor moment de tota la seva història, el comerç de l'aiguardent i també el sector tèxtil donaven moltes oportunitats a totes aquelles persones que hi vivien.
En quines condicions va arribar el  Miquel a Reus, procedent de Moià? A que es va dedicar durant els primers anys fins a casar-se amb l'Antònia Llaveria, d'una família de petits propietaris de l'Aleixar, dedicats al comerç i al cultiu de les seves terres ?

L'Aleixar


Per la lectura dels documents trobats a l'Arxiu de Notaris de Barcelona, en Miquel Matarrodona, no podia ser un simple jornaler. El seu pare, en Jaume Matarrodona, era a la vila de Moià un paraire que es dedicava al comerç. Al fill doncs se li podia suposar una preparació superior a la d'un simple treballador del camp. Ho demostra el fet que poc després del seu casament, l'any 1803, va haver de fer-se càrrec de l'administració dels béns de la família Llaveria a causa de la mort del seu sogre, l'Ambrós Llaveria . Dos anys més tard, en Miquel, comprava a la seva dona. i a la seva sogra, l'Antònia Hortet, una casa al carrer del Roser i dues peces de terra, per 2300 lliures de moneda Barcelonesa, una xifra gens menyspreable.

L'any 1804 va tindre el seu primer fill, en Miquel Matarrodona Llaveria, però la seva mort inesperada, l'any 1807, va esberlar el futur del recent  matrimoni. La vídua i el seu fill petit segurament van anar a viure amb la mare d'aquesta, l'Antònia Hortet. Poc temps després les dues van nomenar un apoderat, en Josep Caylà, comerciant de Reus, perquè els portés el patrimoni familiar i l'explotació de les terres . De l' infantesa d'en Miquel no en sabem res, però és segur  que va rebre una bona educació d'acord amb la posició social que ocupava. També és de suposar que l'únic fill del matrimoni creixés sota l'estreta vigilància i protecció dels Llaveria, i especialment de la seva mare.Un cop mort aquesta anys després, en Miquel Matarrodona Llaveria, encara solter, va deixar la seva ciutat, per provar fortuna a la ciutat de Barcelona. L'any 1849, compra uns terrenys al  barri del Farró dins del  poble de Sant Gervasi.

Visió panoràmica de Sant Gervasi

L'any 1854, amb 50 anys, es casa amb la Justa de la Maza, de 27 anys, hereva d'una família originària de la Muedra, província de Sòria, i el matrimoni se'n van a viure al barri del Pi. Pocs mesos més tard van tindre el seu primer fill, en Miquel Matarrodona Maza, futur fotògraf de la Barcelona de finals del segle XIX.
Encara ens  queden molts interrogants per desvetllar dels Matarrodona i quan més investiguem més preguntes se'ns plantegen. Queden molts fets per explicar, sobretot la desaparició sobtada del fotògraf Miquel Matarrodona Maza a principis del segle XX.